Εταιρεία

Σκοπός της Ε.Ε.Π.Α.

Βάσει του Καταστατικού

 1. Η διασφάλιση υψηλού ποιοτικού επιπέδου στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους ιατρούς με την ειδικότητα του Παθολογοανατόμου και η συνεχής επιδίωξη της ποιοτικής αναβάθμισης των προσφερομένων ιατρικών υπηρεσιών στον τομέα της Παθολογικής Ανατομικής.
 2. Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του, μέσω της δια βίου εκπαίδευσης και της εξασφάλισης των προϋποθέσεων που θα καθιστούν τους ασθενείς, άμεσους αποδέκτες των εφαρμογών της επιστημονικής προόδου.
 3. Η υπεράσπιση και κατοχύρωση στον Ελλαδικό και Διεθνή χώρο του τίτλου του Παθολογοανατόμου, της επαγγελματικής του υπόστασης, του επιστημονικού αντικειμένου της Ειδικότητάς του και της προσφοράς του στην κοινωνία.
 4. Η προάσπιση των πάσης φύσεως επαγγελματικών και επιστημονικών, ηθικών και υλικών συμφερόντων των μελών, η διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους αυτών και η προάσπιση των μελών με κάθε νόμιμο μέσο ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή Δικαστηρίου, αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με την άσκηση της ιατρικής ειδικότητας του Παθολογοανατόμου.
 5. Η διασφάλιση και προαγωγή της ελεύθερης διακίνησης των ιατρών στις χώρες της Ευρωπαΐκής Ένωσης.
 6. Η εκπροσώπηση της ειδικότητας της Παθολογικής Ανατομικής στο αντίστοιχο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευμένων Ιατρών (UEMS) με ειδικότερους σκοπούς:
  1. την ισότιμη συμμετοχή των Ελλήνων εκπροσώπων σε ομάδες εργασίας σε κοινοτικό επίπεδο
  2. την ενεργό συμμετοχή σε κάθε είδους εκδήλωση σχετική με την ειδικότητα της Παθολογικής Ανατομικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  3. την ενημέρωση για τα προγράμματα συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4. την ενημέρωση για Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μελών στα προγράμματα αυτά.
  5. η διενέργεια και η οικονομική υποστήριξη ερευνητικών επιστημονικών προγραμμάτων που προάγουν τις βιοϊατρικές γνώσεις και συνεισφέρουν στην αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας

Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.