Κατευθυντήριες Οδηγίες

Το 2010 η Ε.Ε.Π.Α. δημοσίευσε την πρώτη έκδοση του συγγράματος "Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Ιστολογική Διάγνωση Κακοήθων Νεοπλασμάτων".

Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα βοήθημα για τη λειτουργική ιστολογική διάγνωση που εξασφαλίζει ορθή διατύπωση και αναφορά σε όλα τα αναγκαία δεδομένα που καθορίζουν τη διάγνωση, την ταξινόμηση, τους προγνωστικούς και τους προβλεπτικούς δείκτες, σύμφωνα με τη σύγχρονη επιστημονική πληροφόρηση.

Το 2012 εκδόθηκε η βελτιωμένη, επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη με διαγνωστικούς αλγόριθμους Β' έκδοση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επικαιροποίηση της Γ' έκδοσης που αναμένεται να εκδοθεί το 2017.