Λεμφοποιητικό Σύστημα

Σάββατο 7 Μαΐου 2016

Λεμφοποιητικό Σύστημα

Νόσος Ηοdgkin

Mέρος Ι. Παθογένεση

Ομιλητής: Θ.Παπαδάκη

Mέρος ΙΙ. Λεμφοεπικρατών υπότυπος, Κλασική Νόσος Ηοdgkin κατά WHO

Ομιλητής: Μ. Μελαχροινού

Κακοήθεις Β-Λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες από μικρά λεμφοκύτταρα κατά WHO

Mέρος Ι. Λεμφαδενικά και Εξωλεμφαδενικά λεμφώματα οριακής ζώνης

Ομιλητής: Α. Ανδρουλάκη

Mέρος ΙΙ. Λέμφωμα από το κύτταρο του μανδύα, Χρόνια Λεμφοκυτταρική

Λευχαιμία/Λέμφωμα από μικρά Λεμφοκύτταρα

Ομιλητής: Μ. Ιωάννου

Κακοήθεις Β-Λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες από μικρά λεμφοκύτταρα κατά WHO

Mέρος ΙΙΙ. Λεμφοζιδιακό Λέμφωμα

Ομιλητής: Α. Τασίδου

Επιθετικά Διάχυτα Β-Λεμφώματα από μεγάλα κύτταρα

Μέρος Ι. Διάχυτα Β-Λεμφώματα από μεγάλα κύτταρα, μη περαιτέρω ταξινομούμενα (ΝΟS)

Ομιλητής: Γ. Κανέλλης

Μέρος II. Λοιποί Υπότυποι

Ομιλητής: Π. Κορκολοπούλου