Λεμφοποιητικό Σύστημα

Σάββατο 2 Απριλίου 2016

Λεμφοποιητικό Σύστημα

Ιστοπαθολογία Φυσιολογικών Λεμφικών Οργάνων

Μέρος Ι. Λεμφαδένας

Ομιλητής: Α. Παπούδου - Μπάη

Μέρος ΙΙ. Σπλήνας, Θύμος Αδένας

Ομιλητής: Κ. Στεφανάκη

Πρωτόκολλο επεξεργασίας λεμφικών ιστών

Ομιλητής: Θ. Παπαδάκη

Η διαγνωστική προσέγγιση της λεμφουπερπλαστικής νόσου: Από την ανοσοιστοχημεία στις μοριακές τεχνικές.

Μέρος Ι. Ανοσοιστοχημεία, Φθορίζων in situ υβριδισμός και νεώτερες μοριακές τεχνικές

Ομιλητής: Ε. Πούλιου

Μέρος ΙΙ. PCR Aνάλυση

Ομιλητής: Ε. Οικονομάκη

Λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες σχετιζόμενες με λοίμωξη από τον ιό Epstein-Barr

Ομιλητής: Θ. Παπαδάκη