Κεφαλή - Τράχηλος

Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

Κεφαλή / Τράχηλος

Μη νεοπλασματικές και νεοπλασματικές αλλοιώσεις του λάρυγγα

Ομιλητής: Α. Χ. Λάζαρης

Παθήσεις των γνάθων - Οδοντογενείς κύστεις και όγκοι: Η σπουδαιότητα της κλινικοπαθολογικής συσχέτισης

Ομιλητής: Ν. Νικητάκης

Παγίδες στην διάγνωση των νεοπλασμάτων των σιελογόνων αδένων

Ομιλητής: Χ. Βουρλάκου

Όγκοι ρινός – παραρρινίων. Καρκίνωμα ρινοφάρυγγα

Ομιλητής: Χ. Κουβίδου