Άννα Γούσια

Μέλος

Καθηγήτρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ελένη Κουρέα

Μέλος

Καθηγήτρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Χριστίνα Μάγκου

Μέλος

Επιμελήτρια Α΄, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός"

Πέρσα Ξηρού

Μέλος

Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Θεαγένειο"

Ολυμπία Τζάιδα

Μέλος

Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά"